+48 538 391 057 Schowek (0)
  • Koszyk jest pusty!

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego genacol.pl obowiązujący od dnia 15.09.2016 roku


Niniejszy regulamin reguluje i określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzącym sprzedaż detaliczną oraz hurtową pod adresem genacol.pl.

Właścicielem sklepu jest firma Milwit, 81-044 Gdynia ul. Kartuska 3/5. NIP 586-122-65-53, Regon: 191928188. Email: biuro@genacol.pl


Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego genacol.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz.380);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego genacol.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.genacol.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Milwit  81-044 Gdynia, ulica Kartuska 3/5  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1. Złożenie/potwierdzenie Zamówienia w sklepie oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.

2. Zakupów oraz Zamówień Produktów w Sklepie dokonywać może jedynie osoba pełnoletnia, która zobowiązana jest do podania prawdziwych danych i informacji osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności podanych danych oraz w przypadku kiedy wymagane dane są niekompletne sklep genacol.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Złożenie/potwierdzenie Zamówienia w sklepie oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie genacol.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Nazwy producentów oraz marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie internetowej sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

9. Wszystkie ceny podane w w sklepie genacol.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

10. Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Wszystkie zamówione produkty odbierane i dostarczane są na terenie Polski poprzez firmę kurierską. Kupujący obciążony jest kosztami dostawy, chyba, że właściciel sklepu genacol.pl  postanowił inaczej.

11.Dostępne są następujące Formy Płatności:

- Przelew bankowy na numer konta bankowego Inteligo 60 1020 5558 0000 8402 3158 7889 

  Milwit 81-044 Gdynia, Kartuska 3/5

- Przelew za pośrednictwem plaformy CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice.

   Plaforma Cashbill działa na zasadzie odrębnego Regulaminu i sklep genacol.pl nie ma wpływu na jej funkcjonowanie. 

- Pobranie - opłata w momencie doręczenia przez Kuriera.

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie. 

12. Podstawą realizacji zamówienia stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia na stronie www.genacol.pl oraz wybór dostępnych form Dostawy oraz Płatności.

13. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.

14. Każde złożone Zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zawierającą wszystkie niezbędne i istotne elementy dokonanego Zamówienia.

15. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

16. Realizacja Zamówień odbywa się według terminów określonych w oknie opisu Produktu pod nazwą Wysyłka (do 14 dni roboczych).

W danym dniu realizowane są wysyłki opłacone do godziny 11.00(należność na koncie sklepu genacol.pl).

17. Sklep genacol.pl nie odpowiada bezpośrednio za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się z umów przez firmy kurierskie. W takiej sytuacji Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient otrzymał przesyłkę najszybciej jak to możliwe.

18. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podanie błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, itp., Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami zwrotu produktu oraz ponownej przesyłki. W przypadku anulowania zamówienia/braku produktu w zamówieniu/braku produktu do zamówienia zwrot opłaty na konto Klienta następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji.

19. W przypadku dokonania zmiany ceny Produktu przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego Zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego Produktu, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który w tej sytuacji ma prawo do rezygnacji z Zamówienia na zasadach określonych w punkcie określającym Zwroty Produktów.

20. Zaleca się uważne sprawdzenie przesyłki oraz jej zawartości w momencie Odbioru od kuriera  (nawet jeśli paczka nie wygląda na uszkodzoną). Należy też zwrócić uwagę czy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego lub taśmy są zerwane. W przypadku stwierdzenia braku produktu w paczce lub uszkodzenia opakowania należy nie przyjmować paczki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (reklamacyjny). Paczka zostanie zwrócona do sklepu genacol.pl w celu wyjaśnienia i zostanie przesłany Państwu nowy produkt wg złożonego Zamówienia.

21. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując sklep genacol.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres  genacol.pl bądź adres elektroniczny Sklepu określony w pkt. 1  niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Genacol.pl poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 21.1 Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim genacol.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował genacol.pl  o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres genacol.pl  określony w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

7.  Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy genacol.pl  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep genacol.pl , sklep genacol.pl  nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez genacol.pl  przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Genacol.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

22. Reklamacje dotyczące Zamówień należy składać poprzez Formularz Kontaktowy. W treści Reklamacji należy podać numer Zamówienia oraz czego dotyczy Reklamacja. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w sklepie Genacol.pl załączając dowód zakupu (faktura, paragon).

Przedstawiciel genacol.pl skontaktuje się w czasie 48 godzin od momentu wpłynięcia Reklamacji (2 dni robocze) i przekaże informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji oraz dalszego trybu postępowania. W sytuacji kiedy Reklamacja zostanie uwzględniona koszt ewentualnej, powtórnej wysyłki pokrywa Sklep.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o których niezwłocznie poinformuje Klienta umieszczając zmiany na stronie Regulamin genacol.pl oraz wysyłając wiadomość elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych Klientów. Złożenie Zamówienia po zmianie Regulaminu oznacza akceptację przez Klienta zmienionych postanowień.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

23. W przypadku Wysyłki za Pobraniem (Płatność przy Odbiorze, jeśli jest dostępna w sklepie) jako sposobu Dostawy równoznaczne jest z z przyjęciem do wiadomości przez Klienta konieczności przygotowania kwoty równej wartości wyszczególnionej w potwierdzeniu Zamówienia.

W przypadku odmowy przyjęcia paczki lub nie odebrania jej z winy Klienta (brak środków finansowych do zapłaty, brak odliczonej kwoty w przypadku gdy kurier nie ma możliwości wydania tzw. reszty), Klient zobowiązany jest pokryć koszty zamówionej dostawy  zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Klient zobowiązany jest pokryć koszty kolejnej dostawy we własnym zakresie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej .